Sanseries Automatisert våtkjemisk analysator – Continuous Flow Analyzer (CFA).

San<sup>series</sup>

Oversikt

Sanseries Automatisert våtkjemisk analysator er basert på Continuous Flow Analyzer (CFA) prinsippet (luftsegmentert kontinuerlig flow analyse, også ofte kalt autoanalysator). CFA systemet er et modulært og fleksibelt system som dekker behov fra små laboratorier til store kommersielle laboratoriekjeder som betjener tusenvis av kunder.  CFA teknikken gjør det mulig å skreddersy analyseoppsett i manifolder for en rekke parametere i moduler på CFA analysatoren. På det meste kan opptil 16 parametere utføres samtidig på en enkelt prøve.  Med integrerte ventiler for in-line rensing, skylling, separasjon, splitting og behandling styrt av spesialutviklet programvare, kan Sanseries-systemet automatisere operasjoner som oppstart, nedstenging (shutdown), fortynninger, re-analyser, opprensing, rådata lagring, behandling og beregning med software

Skalar, verdensledende innen CFA våtkjemiteknologi. tilbyr over 300 godt utprøvde metoder/applikasjoner. Disse bygges på ulike kombinasjoner av automatiske fortynninger, tilsetninger, blanding, oppvarming, dialyse, ekstraksjoner, destillasjon, nedbrytning (digestion), faseseparasjon, hydrolyse, ionebytter, red/oks- reaksjoner mm. Skalar har utviklet en systematisk tilnærming til å levere et analyseprosess- og kvalitets-system der vi starter med applikasjoner utviklet på kundeprøver. Dette for å gi best mulig konfigurasjon til kundens behov og krav, med oppfølgende opplæring og installasjon av kvalifiserte spesialister og medfølgende komplett støtte for applikasjonen, service og support.

Sanseries utvalg av kontinuerlige flow analysatorer:
      Sancompact kontinuerlig flow analysator    San++ kontinuerlig flow analysator           

Autosamplere

Skalars store utvalg autosamplere (prøveskiftere) for alle laboratorier og applikasjoner sparer operatørtid med fleksible koblinger til Sanseries instrumentet. Disse reduserer feilrate med et unikt system for automatiske tillaging av standarder og automatisk fortynning av prøver. Autosamplerne, de robuste Sanseries systemene og den integrerte FlowAcces software, muliggjør døgnkontinuerlig drift uten operatørtilsyn for hundrevis av prøver om gangen

Skalar autosamplere tilbyr den høyeste grad av automatisering med en rekke arbeidsbesparende operasjoner og funksjoner:

 • Automatisk fortynning og analyse (ved over-range fortynnes prøver og kjøres på nytt etter analysesekvens er ferdig)
 • Programmert tilgang til prøver
 • Fullautomatisk standard tillaging i eget kalibreringsrack.
 • Flere kalibrerings- og arbeids-områder
 • Innebygd pumpe for rens/skylling
 • Flere stativtyper (racks) tilpasset ulike prøverørstørrelser
 • Automatisk strekkodeleser
 • Flere prøveelektrodetyper (sensorer) kan kombineres i samme metode og sekvens
 • Multiple sample probes
 • Automatisk oppstart og avstenging ved døgnkontinuerlig drift
 • Full kontroll av bade San++ analysator og autosampler fra FlowAcces software
1100/1150 Autosamplere
1150 Sampler SA1100- og SA1150-samplerne har plass til opptil 2 x 50 prøveposisjoner i en rund prøvekarusell med innebygd skyllepumpe. Opptil 10 posisjoner er tilgjengelig for plassering av arbeids- og kalibrerings-standarder. De kan utstyres med dobbelt nål for opptak for eksempel ekstra prøver for andre måleområder, noe som gir opptil 100 ekstra posisjoner. Med FlowAccess software kan samplerne programmeres til å ta opp prøver i den rekkefølge operatør ønsker (random access). SA1150 autosampler er utvidet med et mykt tastatur (keypad) og kan dermed kjøres både manuelt eller via FlowAccess software.
1050 Autosampler
1050 Sampler Autosamplerserie 1050 er en datamaskinstyrt ROZ-sampler med plass til 140 prøver med separate posisjoner for standard, QAQC prøver og innebygd skyllepumpe, valgfri automatisk stasjon for fortynning før og etter sekvens, automatisk tillaging av standarder, valgfri dobbelt nål for opptak (SA1053), valgfri mikser i opptaksnål kan blande prøve i rør før opptak.
1074 Sampler
1074 Sampler Autosampler serie 1074 er en datamaskinstyrt XYZ sampler med plass for opptil 300 prøver, med separate posisjoner/rack for standarder ogQAQC-prøver (volum opptil 35 ml). Innebygd skyllepumpe. Valgfri automatisk stasjon for fortynning (før og etter sekvens) og for automatisk tillaging av standard. Utvidbar til 2 til 4 nåler for samtidig prøveoppsamling til ulike kanaler med forskjellige parametere. Valgfri mikser for å blande prøve i rør før opptak. Automatisk strekkodeleser. Mulighet for å tilpasse prøveområde og størrelse på autosampler stativer (rack) for å øke antall prøver utover 300
1075 Sampler
1075 Sampler SA1075 er en software og datastyrt random access autosampler med 576 prøveposisjoner som standardkonfigurasjon (fordelt på 6 rack på 96 prøver hver). I tillegg er 26 posisjoner reservert i en separat rack for arbeids standarder, QAQC-prøver og driftskontrollprøver, med beholdervolumer på 35 ml. Utvidbar til 2 til 4 nåler for samtidig prøveoppsamling til ulike kanaler med forskjellige parametere. Valgfri automatisk stasjon for fortynning (før og etter sekvens) og for automatisk tillaging av standard

Kjemienheten

Kjemienheten (CFA-enheten) med integrerte pumper, kjemimanifolder og detektorer, er godt utprøvd over flere tiår og har vist sin styrke gjennom hundrevis av applikasjoner, med maksimal operatørkomfort og lavt vedlikeholdsbehov. De siste utviklinger i CFA kunnskap er løpende integrert i kjemienheten.

Analysatorens analysekapasitet (throughput) varierer fra 25 til 120 analyser per time. Kompliserte manipulasjoner kan integreres og automatiseres i kjemienheten, slik som destillasjon, dialyse, in-line UV-nedbrytning (digestion), ekstraksjon, etc. De viktigste karakteristika for CFA enheten er:

 • Robust unikt dobbeltkurve peristaltpumpe enhet for nøyaktig dosering med 2 x 16 pumpeslanger.
 • Pumpen er delt i 2 enheter for å tillate minst 2 x 2 separate analysemodul og kanaloppsett som kan kjøres separat.
 • Kontrollert synkronisert 10-kanals luftinjeksjon med separat innbygget kompressor for økt flow-stabilitet og rask oppstart.
 • Lett tilgang til kjemi modulene med fleksibel og ultralav carryover mellom dialysatorer, reaktorer, coiler, flowceller og andre komponenter i manifoldene.
 • Lekkasjedeteksjon gir alarm og stopper system
 • Pumperør med farvekodede klips med 3 knotter der bytte mellom to slangeseksjoner gir dobbelt så lang levetid.
 • Manuelt betjente og/eller automatisk programvarestyrte renseventiler for enkel automatisk oppstart og døgnkontinuerlig drift.

CFA-Kjemienheten er kompakt og letthåndterbar med 2 adskilte robuste peristaltiske pumper med 16 slanger (kanaler) hver og luftinjeksjonssystem. Systemet kan inneholde opptil 5 lett utskiftbare moduler (kjemimanifolder) med innebygde fotometriske detektorer og 5 separate avfallsbeholdere for kjemikalier.

 

Detektorer

Skalar Sanseries serien av detektorer er en digital tokanals kolorimetrisk detektor, der den ene kanal utfører Skalars unike kolorimetrisk bakgrunns-korreksjon, noe som gir nøyaktig og korrekt måling også i spesielle kompliserte matriser. En rekke andre detektorer er tilgjengelig for IR, UV, Fluorimetri, ISE, Flammefotometri, pH, tetthetsmålere etc. Skalars detektorer dekker det som kreves for hundrevis av uttestede CFA-applikasjoner tilgjengelig i dag.

Spesielle egenskaper til detektorer for Sanseries Continuous Flow Analyzer (CFA) er:

 • Kompakt design og god kontroll fra software
 • Tillater implementering av «Bubblegating»
 • Enkel tilgang og justering av robuste flow-celler
 • Høy stabilitet, følsomhet og automatisk skalering av digitale detektorer
 • Automatisk matriks og blindverdikorrigering.
 • Langt lineært arbeidsområde (måleområde)

Software

Programvarepakken FlowAccess™ (Windowsbasert) styrer alle enheter i Sanseries CFA analysatoren, med automatisk oppstart og stopp, kontroll av alle CFA instrument funksjoner, detektor auto-skalering og kalibrering, fortynninger (før og etter analysesekvens), resultatberegning og statistiske beregninger/presentasjoner. FlowAcces håndterer 1 til 16 analysekanaler, flere autosamplere og flere prøveopptaksnåler samtidig. Hvert enkelt kjemisystem kan grupperes for analyse. Det gode og intuitive grafiske grensesnittet (GUI) gjør pakken svært brukervennlig og enkel å betjene. Enkel integrasjon i datanettverk for styring av instrument over internett.

Verdt å legge merke til:

Prøvesekvensveiviser (Table wizard))
Verktøyet "TableWizard" kan brukes til å lage en komplett tabell med oversikt over dagens prøvesekvens. Den benytter et standard-oppsett, men der tabellens struktur og felt kan tilpasses ved å gå gjennom veiviseren (table wizard). Man definerer verdier for drift/vask, kalibreringsstandarder og CLP intervaller for prøver og prøvenavn. Ved å legge til totalt antall prøver, kan analysetabellen fylles ut med automatisk generering av nummererte prøvenavn. Prøvenavnstabellen kan vises for editering og for hver type prøve kan man legge inn et redigerbart felt for brukerkommentarer om nødvendig. Tabellen kan eksporteres til en ASCII/Excel-fil. Slike analyse- og prøve-sekvensfiler kan også importeres fra en LIMS-fil eller ASCII/ Excel.

Fortynninger
FlowAccess™ v3 inneholder flere forbedringer i funksjon for automatisk fortynning før og etter analyse, der fortynningsfaktorer kan defineres av bruker for hver kjemiparameter. Nye avanserte innstillinger for automatiske fortynninger etter analyse, gir bruker mulighet til definisjon av maksimalt antall fortynninger som tillates for re-analyse.

Operasjoner i sanntid (realtime)
I en enkel skjermvisning vises alle analysetoppene underveis i kjøringen. I hver enkelt skjermvisning vises hver kanal separat i detalj eller alle/brukerdefinerte kanaler samtidig, maksimalt opp til 16. Toppmerking, prøve-ID og beregnede resultater vises i sanntid (realtime). Avansert signalbehandling for integrering av signal og toppdiagnostikk er tilgjengelig. Resultater beregnes med 1. eller 2. ordens kalibreringskurve i henhold til ISO 8466. 3. orden og invers logaritme benyttes for ISE (Ione selective elektroder).

Contract Laboratory Program (CLP)
FlowAccess overholder CLP protokoller (US EPA CLP Contract Laboratory Program), som sikrer dokumentasjon av nøyaktighet, presisjon, sammenlignbarhet av analytiske resultater mm. CLP-protokollen tillater automatiske handlinger av Sanseries-systemet hvis QAQC og CLP-grensene overskrides. QAQC- og CLP-grensene er brukerdefinerbare og kan settes for hver parameter enkeltvis. Vanligvis er følgende CLP-prøver definert som innledende kalibreringsverifisering (ICV), kontinuerlig kalibreringsverifisering (CCV), laboratoriekontrollprøve (LCS), spike recovery prøve (SRS, dvs gjenfinning av egen internstandard) osv. Når en CLP-prøve ligger utenfor de fastsatte grensene, vil analysatoren utføre det nødvendige tiltaket iht CLP spesifikasjon.Det er mulig å definere opptil fire handlinger, som for eksempel ICV1: Re-run sample (prøve), ICV2: Re-run Standards, ICV3: Avbryt kjøring og vis meldinger eller ICV4: Fortsett å kjøre og flagg avvikende resultater.

Valgfrie ekstra tilleggssoftware (add-ons):

QAccess™
Statistisk informasjon er standard tilgjengelig via FlowAccess™ for alle individuelle kjøringer. Flowdiagrammer viser dataene som er produsert fra QAQC-prøver i forhold til de forhåndsdefinerte grenser og korreksjonsdata for baseline og sensitivitetsdrift allerede under analysen. QAccess™ programmet benyttes for å gi oversikt over data fra kjøringer over lengre tid. Dette programmet forenkler statistisk evaluering på f.eks. korrelasjonskoeffisienter, drifts-, rense- og QAQC-prøver for å gi informasjon om reststandardavvik, relativ standardavvik, deteksjons- og bestemmelsesgrenser samt flere mer spesifikke CFA parametere definert i US EPA CLP programmet.

Flow-rapporten™
FlowReport ™ er et kraftig rapporteringsverktøy for å generere tilpassede rapporter fra resultatene oppnådd i FlowAccess™, med brukervalgte konfigurasjoner for data og grafikk output. Programvaren genererer rapporter raskt og enkelt. Designmulighetene er omfattende. En rapport består av fire deler: Metoder, Resultater, Realtid og Kalibreringskurve som alle kan konfigureres separat. Alle deler av den tilpassede rapporten kan vises, skrives ut og eksporteres til en ASCII/Excel-fil eller i et bildeformat.

Typiske anvendelser

Skalar Sanseries Analyzers opererer over hele verden med hundrevis av forskjellige applikasjoner. Det har i flere tiår vært den påliteligste «arbeidshesten» for alt fra små laboratorier for prosess/driftskontroll, FoU/universiteter/institutter helt til de største kommersielle laboratorier for analyse av: vann, avløpsvann, sjøvann, jord, gjødsel, vaskemidler, tobakk, legemidler, formidler, mat, drikkevarer som øl, vin, melk, etc. Skalar-metoder oppfyller standardmetoden når det er mulig, EPA, ISO, AOAC, Standard Methods, ASTM, EBC, NEN, etc. og testes i vårt velutstyrte applikasjonslaboratorium. Skalar San ++ analysatorer leveres med detaljert metodebeskrivelse, spesifikasjon av reagenser, flowdiagram og nødvendige opplysninger for å kjøre applikasjonen problemfritt fra år til år.

Mengden tilgjengelige CFA-applikasjoner er nesten ubegrenset. De mest populære parameterne er listet nedenfor:

Acetaldehyd Tetthet Nitrogen (Total Kjeldahl N)
Eddiksyre Diacetyl Løst organisk karbon (DOC)
Total Surhet (aciditet) Digoxin Penicillin
Total Alkalinitet Enzym aktivitet Perborat
Aluminium (Al) Etanol pH
Aminosyrer Fluorid (F) Fenol
Fri Amino Nitrogen Formaldehyd Total UV nedbrytbart fosfat (TP)
Ammonium (NH4) Maursyre Fosfat (orto-P /total P)
Amylase Fruktose Polyfenoler
Amylose Galaktose Kalium (K)
Anioniske Surfaktanter Glukose Total UV nedbrytbart Nitrogen (TN)
Ascorbinsyre L-Glutaminsyre Protein
Benzosyre Glyserol Pyruvat
Total Bikarbonat Total hardhet Reduserende sukkerarter
Bitterhet Hydrazin Riboflavin
Bor (B) Hydrogen Sulfide Silikat
Bromid (Br) Hydroksy-metyl-furfural Natrium (Na)
Kaffein Hydroksy-proline Sorbitol
Kalsium (Ca) Iod (I) Stivelse
Kalsium pantotenat Jern (Fe) Sukrose
Karbohydrat L-D-Melkesyre Sulfat
Karbon (C ) Laktose (melkesukker) Sulfitt
Sitronsyre Magnesium (Mg) Svovel dioksid (fri / total SO2)
Klorid (Cl) L-Malinsyre Vinsyre (tartaric acid)
Klorin (Cl2) Maltose Thiamine
Kolesterol Mangan (Mn) Urea
Kolinesterase inhibitering Metanol Flyktig aciditet (destillerbare syrer i vin)
Krom (Cr) Metanamine Zink (Zn)
Kobolt (Co) Niacinamid Og mange andre komponenter …
Farge Nikkel (Ni)  
Kobber (Cu) Nicotinsyre  
Kreatinine Nitrat  
Cyanid Nitritt  

Del denne siden!

Bilde galleri

Støttede applikasjonsområder og analyse parametere